obrazek

COVID 19

obrazek

Szanowni Państwo!

W tym miejscu umieszczone będą wszystkie informacje związane z działalnością naszej szkoły w czasie epidemii koronawirusa.

Procedury BHP
obowiązujące w czasie epidemii Covid 19

obrazek

Dokumenty szkolne

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii na terenie szkoły


Ważne informacje o epidemii
i zasadach kwarantanny

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

Bieżąca informacja dla Rodziców

obrazek

Szanowni Państwo!

Po pierwszym dniu pobytu uczniów w szkole kiedy sprawdzaliśmy funkcjonowanie zaproponowanych rozwiązań - informujemy Państwa jakie działania zostały podjęte w naszej szkole w myśl rozporządzeń MEN dotyczących zapobiegania, rozprzestrzeniania się epidemii Covid w jednostkach oświatowych, wytycznych GIS i MZ:

1. Przeszkolono ponownie wszystkich pracowników szkoły z zakresu wykonywania obowiązków w okresie epidemii, objawów choroby, zasad postępowania w przypadku zakażenia, zasad dezynfekcji, środków ochrony, niezbędnych telefonów, przydziałów czynności w walce z epidemią itp.

2. Dokonano zakupów środków czystości, dezynfektorów, mat do obuwia, zamówiono środki dezynfekcyjne z funduszy miejskich i ministerialnych oraz budżetu szkoły.

3. Wykonano ozonowanie i dezynfekcję wszystkich pomieszczeń i znajdujących się tam mebli i przedmiotów przed przyjściem uczniów.

4. Dokonano przeglądów BHP pomieszczeń szkoły oraz terenu przyszkolnego z udziałem specjalistów bezpieczeństwa.

5. Opracowano i zapoznano pracowników z procedurami postępowania w przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia zakażenia i utrzymania czystości.

6. Opracowano regulaminy świetlic, we wszystkich lokalizacjach z zachowaniem w miarę możliwości stałych pomieszczeń i obsady.

7. Ułożono alternatywne podziały godzin / nauczanie stacjonarne, hybrydowe, zdalne /oraz podzielono I i II zmianę w ten sposób - aby każda klasa miała w miarę możliwości stałe pomieszczenie klasowe, a liczba uczniów przebywających równocześnie w szkole była zmniejszona i równomiernie rozdzielona.

8. Opracowano harmonogram początku roku w zasadach dystansu. 9. Napisano list do uczniów przed przyjściem do szkoły omawiający wszystkie zasady zachowania.

10. Ułożono specjalny, rotacyjny harmonogram przerw, oznaczono rejony odpoczynku i rozdzielono wejścia do szkoły z wykorzystaniem wyjść ewakuacyjnych. Wyznaczono przerwę śniadaniową, obiadową oraz inne, specjalne dyżury nauczycieli.

11. Zdecydowano, że nauczyciel może w czasie lekcji udawać się z uczniami na świeże powietrze w celu zniwelowania niedosytu przerw czy gruntownego wywietrzenia klasy.

12. Przeprowadza się pogadanki z uczniami o chorobie i sposobach jej zapobiegania.

13. W wielu miejscach szkoły umieszczone zostały dezynfektory w sposób ułatwiający ich używanie. Rada Rodziców zakupiła dodatkowe urządzenia.

14. Na teren budynku nie są wpuszczani petenci ani rodzice z wyjątkiem sytuacji szczególnych.

15. Osoby sprzątające wietrzą klasy, sale, korytarze oraz prowadzą dezynfekcję, co zostaje zapisywane w specjalnym zestawieniu.

16. Dezynfekcja w trakcie pobytu dzieci w szkole polega na przemywaniu wszystkich powierzchni płaskich na korytarzu i holu, szatniach i toaletach oraz klamek, poręczy, podłóg ciepłą woda z mydłem lub detergentem wtedy kiedy dzieci przebywają w klasach, a po lekcjach dodatkowo środkiem dezynfekcyjnym.

17. W każdym pomieszczeniu znajduje się płyn dezynfekcyjny, a w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego zlokalizowano izolatorium, które nie może mieścić się w tym samym miejscu co gabinet pielęgniarki.

18. Jeżeli dziecko nie może używać płynów do dezynfekcji przydzielonych przez MEN i Miasto może korzystać z własnych. Uczniowie w przestrzeni wspólnej używają maseczek. Nie mogą opuszczać swojego korytarza.

19. Nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności częstego mycia rąk.

20. Dbamy o bieżące uzupełnianie mydła, ręczników i papieru, a także o czystość wszystkich pomieszczeń.

21. Nadmieniamy, że jako pierwsi w sytuacji b. dużej ilości uczniów wystąpiliśmy z wnioskiem o nauczanie hybrydowe szczególnie w okresie powrotu z wakacji. / Odpowiedź negatywna /.

22. O trudnej sytuacji szkoły związanej z problemami lokalowymi informujemy Urząd Miasta oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

23. Zwracamy się ponownie do rodziców o pozostawanie w ścisłym kontakcie ze szkołą, przekazywanie do szkoły uwag i spostrzeżeń, a także pomysłów na inne rozwiązania. Przede wszystkim jednak prosimy o obserwację i posyłanie do szkoły zdrowego dziecka.

24. W przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi i chorobami przewlekłymi szkoła pozostanie do dyspozycji w znalezieniu najlepszego rozwiązania na naukę. W szkole na uczniów oczekuje psycholog, pedagog i terapeuta, jeżeli zaistnieje potrzeba udzielenia pomocy.

25. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tłoku w autobusie linii 451 dowożącym uczniów do szkoły odbyliśmy rozmowę telefoniczną, a następnie złożyliśmy pismo w Zarządzie Transportu Publicznego. Wnioskowaliśmy również o oznaczenie poziome przejścia przez jezdnię w związku z uruchomieniem dodatkowego wyjścia ze szkoły.

Dyrekcja SP 97


Szkolne regulaminy obowiązujące w czasie epidemii Covid 19

obrazek

Dokumenty szkolne

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii na terenie szkoły
Karta charakterystyki płynu używanego do dezynfekcji


Valid HTML 4.01 Transitional